Share on Facebook
Share on LinkedIn

РЕНТГЕН КАБИНЕТ

Дигиталниот рентген обезбедува квалитетна снимка со намалена доза на зрачење. Нашата ординација располага со:

 

Дигитален рентген апарат

Се користи во дијагноза, план на терапија и верификација на постигнати резулатати од спроведената терапија.

Панорамикс кабинет

За само 13 секунди се добива високо квалитетна ортопантомграфска снимка, странична смнимка, снимка на вилични зглобови, снимка на синуси. Најновиот Kodak панорамикс има 2Д+ програма со која се добиваат 5 пресека во длабочина за прецизна дијагноза и позиција на импактирани заби и други промени. Со квалитетна панорамска снимка нашиот стручен тим ќе постави точна дијагноза и одреди соодветен план на терапија.